Respekt

Det norske verbet «respektere», kan bety: «å se om igjen, se påny».(Wikipedia)

Rammeplanen sier om medvirkning:"; En fallgruve er at man tolker § 3 i individualistisk retning, i den betydning at barns selvbestemmelse blir det dominerende og at forholdet til andre, både barn og voksne, forsvinner i bakgrunnen "

Dette tenker jeg blir umulig om man samtidig jobber med respekt. Barna i Lekeslottet skal lærer seg å behandle andre med respekt, og de skal lære seg å forvente seg å selv bli behandlet med respekt. Har de denne kompetansen inne, er grunnsteinen lagt for sosial kompetanse. I begrepet respekt ligger mye. Respektere forskjellighet er noe av det. Barna skal bli tolerange. Vi er alle forskjellige, vi har alle våre styrker og svakheter. Vi skal sette pris på forskjelligheten, og verne om den enkeltes rett til å være seg selv. Å gjøre helt likt med alle, er kjempeurettferdig, fordi behovene våre er så ulike.

"u Flere påpeker at det å møte barn som et subjekt med rett til å bli behandlet med respekt, i pedagogiske sammenhenger kan bli tolket som et lærings prosjekt hvor de voksne ut fra sin maktposisjon gir barn rett til å bli hørt, til å delta osv. Ut fra et slikt perspektiv kan voksne bli så opptatt av sine pedagogiske intensjoner at de mister av syne at barn har rett til å uttrykke seg ut fra egne subjektive premisser, som kanskje leder i andre retninger enn det de voksne hadde tenkt." (Rammeplanen)

Respekt betyr og selvrespekt. Vi speiler oss selv i andre, og slik andre behandler oss i barndommen vil skape mønstre for hvordan vi forventer oss å bli behandlet som voksne. Derfor skal vi ta barna på alvor, ta oss tid til å lytte til dem, la deres mening telle. For vi vil at de skal velge partnere og venner som respekterer dem.